INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi

PROJE BİLGİLERİ
Proje Adı: INSPIRE Direktifinin Uygulanmasına Yönelik Yatay Sektörde Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi
Proje Türü: Teknik Destek
Proje Bütçesi: 3,515,436 Avro
Proje Finansmanı: Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Proje Süresi: 24 Ay (Mart 2016 - Mart 2018)
Ana Yararlanıcı Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Projenin Genel Hedefi 
Projenin genel hedefi, çevresel zararları önleyerek veya çözüm getirerek ve kurumlar arası coğrafi veri paylaşımını sağlayarak çevrenin korunmasını sağlamaktır.
Projenin Temel Amaçları 
Proje, AB INSPIRE Direktifi’nin etkin bir biçimde uygulanması için kurumsal, teknik ve yasal çerçevesinin güçlendirilmesi ve her seviyede güçlü idari ve teknik kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Projenin Hedef Kitlesi 
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli
 • İlgili Bakanlıklar ve Kamu Kurumları Personeli
 • Yerel Yönetimlerin Personeli
Proje Paydaşları  
 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • T.C. Maliye Bakanlığı
 • T.C. Milli Savunma Bakanlığı
 • T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • T.C. Sağlık Bakanlığı
 • T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
 • Türkiye İstatistik Kurumu
 • Yerel Yönetimler
Projeden Beklenen Sonuçlar  
Projenin tamamlanması ile elde edilmesi beklenen sonuçlar:
 • Sonuç-I:T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, INSPIRE Direkifi’nin uygulanması için hem kendi hem de ilgili diğer kurumların kapasitesini arttırmış olacaktır.
 • Sonuç-II İlgili paydaşların ve karar vericilerin farkındalığı arttırılmış olacaktır.
 • Sonuç-III: AB mekânsal planlama yaklaşımıyla uyumlu, çevreye daha dost planlar geliştirilmiş olacaktır.
Proje Bileşenleri  
Proje dört bileşenden oluşmaktadır:
Bileşen A – Kapasite Geliştirme ve Farkındalık Arttırma: Ana coğrafi veri üreticisi kurumların/kuruluşların ve ilgili diğer paydaşların coğrafi bilgi sistemi ve INSPIRE Direktifi ile ilgili farkındalıklarının ve kapasitelerinin düzenlenecek seminer, konferans, eğitim programları, çalıştaylar ve teknik çalışma ziyaretleri ile arttırılmasını amaçlayan 2 ayrı aktivite setinden oluşmaktadır. Bileşen aynı zamanda web-tabanlı bir eğitim portalının hizmete sunulmasını içermektedir.
Bileşen B – INSPIRE Direktifi Doğrultusunda Bulut-Tabanlı Coğrafi Yazılımların Gelişitirilmesi: Yerel yönetimlerin coğrafi veri üretimi, sunumu ve paylaşımı sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümlenmesi ve etkin kaynak yönetiminin sağlanması amacıyla "INSPIRE Direktifi Odaklı ve Bulut Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımları" geliştirilecektir. INSPIRE veri şemalarına uygun veri üretimi ve yönetimi sağlayan ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha önce geliştirilmiş Bulut Kent Bilgi Sistemini bütünleyen modüller (halihazır harita, numarataj, altyapı, bina envanteri, bina bilgisi, kamulaştırma, parselasyon, kent rehberi ve INSPIRE veri yönetimi modülleri); Bakanlığımız tarafından sağlanan bulut-tabanlı YGK (Yazılım Geliştirme Kiti) kullanılarak geliştirilecektir.
Bileşen C – Bulut Yönetim Yazılımının Geliştirilmesi: Proje kapsamında geliştirilecek olan "INSPIRE Direktifi Odaklı ve Bulut Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımları"nın üzerinde çalışacağı altyapının yönetimini ve yüksek performanslı hizmetlerin verilmesini sağlamak amacı ile bulut yönetim yazılımı geliştirilecektir.
Bileşen D – Süreç Modelleme ve Yönetimi Sayesinde Mekansal Veri ve Metaveri Paylaşımının Standardizasyonu: Yerel yönetimlerin coğrafi veri üretim ve paylaşım süreçlerinin veri standartlarına uygun ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanması için gerekli süreç yönetim yazılımları ve süreç modelleme araçları geliştirilecektir.
Proje Faaliyetleri  
Aktivite Seti-1: İdari ve Teknik Personelin Bilgi ve Deneyiminin Arttırılması
 • Tüm paydaşların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik Eğitim Gereksinim Analizi'nin yapılması,
 • Eğitim Gereksinim Analizi sonuçlarına göre Eğitim Programı ve Eğitim Materyallerinin hazırlanması,
 • Her biri 5 gün süreli ve 60 katılımcıdan oluşan 13 adet teknik eğitimin 10 tanesinin Ankara'da, diğerlerinin ise İstanbul, Antalya ve İzmir'de verilmesi,
 • Her biri 2 gün süreli ve 15 katılımcıdan oluşan 2 adet çalıştayın Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilmesi,
 • Proje süresince her biri 10 katılımcıdan oluşan 2 adet INSPIRE Konferansı'na katılımların sağlanması,
 • Her biri 2 gün süreli ve yaklaşık 100 katılımcıdan oluşan, farkındalık arttırımını hedefleyen ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve paydaşların ilgili personelinin katılımı ile 2 adet seminerin Ankara'da düzenlenmesi.
Aktivite Seti-2: İlgili Ana Grupların ve Karar Vericilerin Farkındalığının Arttırılması
 • Her biri 2 gün süreli ve yaklaşık 100 katılımcıdan oluşan, farkındalık arttırımını hedefleyen ve endüstri profesyonellerinin ve paydaşların ilgili personelinin katılımı ile 2 adet seminerin İstanbul ve Antalya'da düzenlenmesi,
 • Her biri 5 gün süreli ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve ana paydaşlardan seçilmiş yaklaşık 10 katılımcı ile INSPIRE Direktifi çalışmalarında başarılı 2 AB üye ülkelesine teknik çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kolay erişimli ve zengin içeriklerin sunulabildiği Eğitim Portalı'nın geliştirilmesi ve hizmete sunulması.
Aktivite Seti-3: Bulut Yazılımları ve Veri-Metaveri Standardizasyonu
Aktivite Seti-3.1: INSPIRE Etki Analizi Yapılması ve İlgili Yönetmelik, Plan ve Raporların Hazırlanması
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında ve Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması Projesi'ne uyumlu olarak aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi:
 • Mevcut Durum ve Boşluk analizlerinin yapılarak raporlanması,
 • Yerel yönetimler için INSPIRE uyumlu bulut-tabanlı coğrafi alt-yapı ile ilgili Taslak Yönetmeliğin hazırlanması,
 • INSPIRE uyumlu bulut-tabanlı coğrafi alt-yapının kullanımı için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler arasında yapılacak Mutabakat Anlaşması'nın hazırlanması,
 • Veri Değişim Stratejisi'nin hazırlanması,
 • Uygulama Planı ve Metodolojisi'nin hazırlanması,
 • Başlangıç Süreç Yönetim Planı'nın hazırlanması,
 • Güncellenmiş Süreç Yönetim Planı'nın hazırlanması,
 • Olması Gereken Süreç Planı'nın hazırlanması,
 • BT alt-yapısı, yazılım ve eğitim için Gereksinim Dokümanı hazırlanması,
 • Organizasyon Planı'nın hazırlanması,
 • Süreç modelinin yüklenerek hizmete sunulması,
 • Süreç modelleme ve yönetim araç setinin yüklenerek hizmete sunulması.
Aktivite Seti-3.2: Prototip Geliştirilmesi
 • Yazılım Analiz Dokümanı'nın hazırlanması,
 • Yazılım Tasarım Dokümanı'nın hazırlanması,
 • Bulut-istemci tarafında INSPIRE Direktifi'nde tanımlanan servislerin geliştirilmesi,
 • Metaveri editörünün geliştirilmesi,
 • İstemci uygulamaların geliştirilmesi,
 • Bulut yönetim yazılımlarının geliştirilmesi,
 • Yazılım Test Tanımlama Dokümanı'nın hazırlanması,
 • Yazılım testlerinin yapılarak Yazılım Test Raporu'nun hazırlanması,
 • CBS araçlarının yüklenmesi,
 • Yazılım Kullanıcı Kılavuzları'nın ve Eğitim Materyallerinin hazırlanması,
 • Organizasyon Planı'nın hazırlanması,
 • Süreç modelinin yüklenerek hizmete sunulması,
 • Yaklaşık olarak 20 katılımcı ile 5 gün süreli Kullanıcı Eğitimleri'nin verilmesi.
Aktivite Seti-3.3: INSPIRE Direktifi Kapsamında Mekansal Veri Envanterinin Hazırlanması
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen farklı ölçeklerdeki bölgeler ile 1 adet özel çevre koruma idaresinde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi:
 • Analog ve dijital verilerin miktarının saptanması amacı ile, INSPIRE Direktifi kapsamında analiz çalışmalarının yapılması
 • Mekansal Veri Envanter Raporu'nun ve ilgili dijital ürünlerin hazırlanması.
Aktivite Seti-3.4: INSPIRE Direktifi Kapsamında Tüm Veri Temaları İçin Pilot Tema Çalışmalarının Yapılması
 • Veri üretimi her bir tema için 100 ile 1000 nesne ile sınırlı olacak şekilde INSPIRE Direkiti Eki'nde bulunan tüm veri temaları için test veri kümelerinin üretilmesi.